Thursday, 6 October 2011

NANNA MANA

ಮನವು ಹಾರಿದೆ- ಗಾಳಿ ಪಟದಂತೆ
ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ- ನನಗರಿಯದಂತೆ..
ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ. ಚೆಂಡಂತೆ...
ಇಲ್ಲದೆ ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆ..
ಆಸೆ ಗಳು ಮಿಣಿಗುತಿವೆ..
ತಾರೆಗಳು ಹೊಳೆವಂತೆ..

No comments:

Post a Comment